Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie.


geen-mens-kan-sonder-vriende-wees-as-hy-god-die-kameraadskap-van-boeke-het-nie
elizabeth barrett browninggeenmenskansondervriendeweesashygoddiekameraadskapvanboekehetniegeen mensmens kankan sondersonder vriendevriende weeswees asas hyhy godgod enen diedie kameraadskapkameraadskap vanvan boekeboeke hethet niegeen mens kanmens kan sonderkan sonder vriendesonder vriende weesvriende wees aswees as hyas hy godhy god engod en dieen die kameraadskapdie kameraadskap vankameraadskap van boekevan boeke hetboeke het niegeen mens kan sondermens kan sonder vriendekan sonder vriende weessonder vriende wees asvriende wees as hywees as hy godas hy god enhy god en diegod en die kameraadskapen die kameraadskap vandie kameraadskap van boekekameraadskap van boeke hetvan boeke het niegeen mens kan sonder vriendemens kan sonder vriende weeskan sonder vriende wees assonder vriende wees as hyvriende wees as hy godwees as hy god enas hy god en diehy god en die kameraadskapgod en die kameraadskap vanen die kameraadskap van boekedie kameraadskap van boeke hetkameraadskap van boeke het nie

Die mens wat nie goeie boeke lees nie, het geen voordeel bo die mens wat nie kan lees nie.Boeke en vriende moet min en goed wees.Afrikaners, bruines of wittes, het geen styl, geen vorm nie, pas so gou aan, krimp so maklik in, eet Amerikaanse steaks of Snoek a la Orly by 'n Franse lughawe sonder om op eie kosse te roem, speel gholf om by gegoede immigrante in tel te wees, aap alles van oorsee na - modes, liedjies - versmaai self maklik hul eie taal. Ons het min styl.Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak.Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag.