gedagtes dra nie broeke niewant dié een sou ek vataan sy broek se gaten uitsmyt by die duer


gedagtes-dra-nie-broeke-niewant-dié-een-sou-ek-vataan-sy-broek-se-gaten-uitsmyt-by-die-duer
jan spiesgedagtesdraniebroekeniewantdiéeensouekvataansybroeksegatenuitsmytbydieduergedagtes dradra nienie broekebroeke niewantniewant diédié eeneen sousou ekek vataanvataan sysy broekbroek sese gatengaten uitsmytuitsmyt byby diedie duergedagtes dra niedra nie broekenie broeke niewantbroeke niewant diéniewant dié eendié een soueen sou eksou ek vataanek vataan syvataan sy broeksy broek sebroek se gatense gaten uitsmytgaten uitsmyt byuitsmyt by dieby die duergedagtes dra nie broekedra nie broeke niewantnie broeke niewant diébroeke niewant dié eenniewant dié een soudié een sou ekeen sou ek vataansou ek vataan syek vataan sy broekvataan sy broek sesy broek se gatenbroek se gaten uitsmytse gaten uitsmyt bygaten uitsmyt by dieuitsmyt by die duergedagtes dra nie broeke niewantdra nie broeke niewant diénie broeke niewant dié eenbroeke niewant dié een souniewant dié een sou ekdié een sou ek vataaneen sou ek vataan sysou ek vataan sy broekek vataan sy broek sevataan sy broek se gatensy broek se gaten uitsmytbroek se gaten uitsmyt byse gaten uitsmyt by diegaten uitsmyt by die duer

Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees
Vier weergawes....vier....bestaan oor die lewe van Christus. Watter een sou jy wou gehad het moes uitgegooi word? -Desmond Tutu
vier-weergawesvierbestaan-oor-die-lewe-van-christus-watter-een-sou-jy-wou-gehad-het-moes-uitgegooi-word
Prosedeer oor 'n baadjie en hou jou broek klaar vir die onkoste. -C.J. Langenhoven
prosedeer-oor-'n-baadjie-hou-jou-broek-klaar-vir-die-onkoste