Gebed is om te vra dat die wette van die heelal omvergewerp word in belang van 'n enkele, belydend-onwaardige petisionaris.


gebed-is-om-te-vra-dat-die-wette-van-die-heelal-omvergewerp-word-in-belang-van-'n-enkele-belydend-onwaardige-petisionaris
ambrose biercegebedisomtevradatdiewettevanheelalomvergewerpwordinbelang'nenkelebelydendonwaardigepetisionarisgebed isis omom tete vravra datdat diedie wettewette vanvan diedie heelalheelal omvergewerpomvergewerp wordword inin belangbelang vanvan 'nn enkelegebed is omis om teom te vrate vra datvra dat diedat die wettedie wette vanwette van dievan die heelaldie heelal omvergewerpheelal omvergewerp wordomvergewerp word inword in belangin belang vanbelang van 'nvan 'n enkelegebed is om teis om te vraom te vra datte vra dat dievra dat die wettedat die wette vandie wette van diewette van die heelalvan die heelal omvergewerpdie heelal omvergewerp wordheelal omvergewerp word inomvergewerp word in belangword in belang vanin belang van 'nbelang van 'n enkelegebed is om te vrais om te vra datom te vra dat diete vra dat die wettevra dat die wette vandat die wette van diedie wette van die heelalwette van die heelal omvergewerpvan die heelal omvergewerp worddie heelal omvergewerp word inheelal omvergewerp word in belangomvergewerp word in belang vanword in belang van 'nin belang van 'n enkele

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Wanneer mense suiwer is, is wette van geen nut; wanneer mense korrup is, word wette oortree. -Benjamin Disraeli
wanneer-mense-suiwer-is-is-wette-van-geen-nut-wanneer-mense-korrup-is-word-wette-oortree
Enigiemand wat glo dat die wette van die fisika net sosiale konvensies is, word uitgenooi om te probeer om daardie konvensies te oortree vanuit die venster van my woonstel. Ek woon op die 21ste verdieping. -Alan Sokal
enigiemand-wat-glo-dat-die-wette-van-die-fisika-net-sosiale-konvensies-is-word-uitgenooi-om-te-probeer-om-daardie-konvensies-te-oortree-vanuit-die
O Alla, ons vra van U die goeie van hierdie stad en die goeie van sy inwoners en vra u beskerming teen sy kwaad en die boosheid van sy inwoners en die boosheid in die stad. -Die Bybel
o-alla-ons-vra-van-u-die-goeie-van-hierdie-stad-die-goeie-van-sy-inwoners-vra-u-beskerming-teen-sy-kwaad-die-boosheid-van-sy-inwoners-die-boosheid
Om God te dien is goed vir die mens. Maar die gebed word as 'n makliker soort diens beskou en word dus meer gekies. -Benjamin Franklin
om-god-te-dien-is-goed-vir-die-mens-maar-die-gebed-word-as-'n-makliker-soort-diens-beskou-word-dus-meer-gekies