Gaan tot die keper en skraapDie patina vir spore uit die KaapTot die waarheid duidelik boOp die rotse is van die Erongo.Seder die Rijger, Goede Hoop en DrommedarisBewaar julle valse stukke by die argivaris.In die wande ingegraveerIs ons baasskap verewig teen wind en weer.


gaan-tot-die-keper-skraapdie-patina-vir-spore-uit-die-kaaptot-die-waarheid-duidelik-boop-die-rotse-is-van-die-erongoseder-die-rijger-goede-hoop
p.j. philandergaantotdiekeperskraapdiepatinavirsporeuitkaaptotwaarheidduidelikbooprotseisvanerongosederrijgergoedehoopdrommedarisbewaarjullevalsestukkebyargivarisinwandeingegraveerisonsbaasskapverewigteenwindweergaan tottot diedie keperkeper enen skraapdieskraapdie patinapatina virvir sporespore uituit diedie kaaptotkaaptot diedie waarheidwaarheid duidelikduidelik boopboop diedie rotserotse isis vanvan diedie rijgergoede hoophoop enen drommedarisbewaardrommedarisbewaar jullejulle valsevalse stukkestukke byby diedie wandewande ingegraveerisingegraveeris onsons baasskapbaasskap verewigverewig teenteen windwind enen weergaan tot dietot die keperdie keper enkeper en skraapdieen skraapdie patinaskraapdie patina virpatina vir sporevir spore uitspore uit dieuit die kaaptotdie kaaptot diekaaptot die waarheiddie waarheid duidelikwaarheid duidelik boopduidelik boop dieboop die rotsedie rotse isrotse is vanis van diegoede hoop enhoop en drommedarisbewaaren drommedarisbewaar julledrommedarisbewaar julle valsejulle valse stukkevalse stukke bystukke by diedie wande ingegraveeriswande ingegraveeris onsingegraveeris ons baasskapons baasskap verewigbaasskap verewig teenverewig teen windteen wind enwind en weer

Ons bring vir julle die grammatika van gewelden die sinsbou van verwoesting -uit die tradisie van ons vuurwapenssal julle die werkwoorde van vergelding hoorstotter. -Breyten Breytenbach
ons-bring-vir-julle-die-grammatika-van-gewelden-die-sinsbou-van-verwoesting-uit-die-tradisie-van-ons-vuurwapenssal-julle-die-werkwoorde-van
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks. -Ralph Waldo Emerson
ons-is-studente-van-woorde-ons-word-10-of-15-jaar-saamgehok-in-skole-kolleges-voordrag-kamers-kom-uiteindelik-te-voorskyn-met-'n-sak-wind-'n-geheue
Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt