En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.


en-vêrder-die-boer-wat-nie-saai-nie-sal-nie-misoeste-kry-nie-maar-hy-sal-geen-goeie-ook-kry-nie
c.j. langenhovenvêrderdieboerwatniesaaisalmisoestekryniemaarhygeengoeieooknieen vêrdervêrder diedie boerboer watwat nienie saaisaai nienie salsal nienie misoestemisoeste krykry niemaar hyhy salsal geengeen goeiegoeie ookook krykry nieen vêrder dievêrder die boerdie boer watboer wat niewat nie saainie saai niesaai nie salnie sal niesal nie misoestenie misoeste krymisoeste kry niemaar hy salhy sal geensal geen goeiegeen goeie ookgoeie ook kryook kry nieen vêrder die boervêrder die boer watdie boer wat nieboer wat nie saaiwat nie saai nienie saai nie salsaai nie sal nienie sal nie misoestesal nie misoeste krynie misoeste kry niemaar hy sal geenhy sal geen goeiesal geen goeie ookgeen goeie ook krygoeie ook kry nieen vêrder die boer watvêrder die boer wat niedie boer wat nie saaiboer wat nie saai niewat nie saai nie salnie saai nie sal niesaai nie sal nie misoestenie sal nie misoeste krysal nie misoeste kry niemaar hy sal geen goeiehy sal geen goeie ooksal geen goeie ook krygeen goeie ook kry nie

Doen wat reg is en jy sal baie stampe kry, maar nie in jou gesig nie. -C.J. Langenhoven
doen-wat-reg-is-jy-sal-baie-stampe-kry-maar-nie-in-jou-gesig-nie
'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie