En dié wat later kom met pik en graaf, salin die klipknoets van my vuisdie kwaai nes van die gode vind.


en-dié-wat-later-kom-met-pik-graaf-salin-die-klipknoets-van-my-vuisdie-kwaai-nes-van-die-gode-vind
sheila cussonsdiéwatlaterkommetpikgraafsalindieklipknoetsvanmyvuisdiekwaainesgodevinden diédié watwat laterlater komkom metmet pikpik enen graafsalin diedie klipknoetsklipknoets vanvan mymy vuisdievuisdie kwaaikwaai nesnes vanvan diedie godegode vinden dié watdié wat laterwat later komlater kom metkom met pikmet pik enpik en graafsalin die klipknoetsdie klipknoets vanklipknoets van myvan my vuisdiemy vuisdie kwaaivuisdie kwaai neskwaai nes vannes van dievan die godedie gode vinden dié wat laterdié wat later komwat later kom metlater kom met pikkom met pik enmet pik en graafsalin die klipknoets vandie klipknoets van myklipknoets van my vuisdievan my vuisdie kwaaimy vuisdie kwaai nesvuisdie kwaai nes vankwaai nes van dienes van die godevan die gode vinden dié wat later komdié wat later kom metwat later kom met piklater kom met pik enkom met pik en graafsalin die klipknoets van mydie klipknoets van my vuisdieklipknoets van my vuisdie kwaaivan my vuisdie kwaai nesmy vuisdie kwaai nes vanvuisdie kwaai nes van diekwaai nes van die godenes van die gode vind

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart.Van al die gode is dit net die dood wat geen geskenk aanvaar...Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk.Hy wat deur die gode begunstig word, sterf jonk.As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behouDie wonderskat my toebedeel as kind:Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou.