En al die mensgeslagte sal vergeteen weggebrand wees net soos gras:Maar, God, die swaarste - hoe klein! - is tog die wetedat ek ook deel van dié verwoesting was!


en-al-die-mensgeslagte-sal-vergeteen-weggebrand-wees-net-soos-grasmaar-god-die-swaarste-hoe-klein-is-tog-die-wetedat-ek-ook-deel-van-dié
c.m. van den heeveraldiemensgeslagtesalvergeteenweggebrandweesnetsoosgrasmaargodswaarstehoekleinistogwetedatekookdeelvandiéverwoestingwasen alal diedie mensgeslagtemensgeslagte salsal vergeteenvergeteen weggebrandwees netnet soosdie swaarsteswaarstehoehoe kleinisis togtog diedie wetedatwetedat ekek ookook deeldeel vanvan diédié verwoestingverwoesting wasen al dieal die mensgeslagtedie mensgeslagte salmensgeslagte sal vergeteensal vergeteen weggebrandvergeteen weggebrand weesweggebrand wees netwees net soosdie swaarstehoe kleinis togis tog dietog die wetedatdie wetedat ekwetedat ek ookek ook deelook deel vandeel van diévan dié verwoestingdié verwoesting was

Wanneer ek dood is, hoop ek dit sal so wees: hoe sondig hy ook al was, sy boeke word gelees. -Hilaire Belloc
wanneer-ek-dood-is-hoop-ek-dit-sal-so-wees-hoe-sondig-hy-ook-al-was-sy-boeke-word-gelees
My swaarste pad trap ek self vir my plat, en swaarste is die wat my voete nooit vat. -C.J. Langenhoven
my-swaarste-pad-trap-ek-self-vir-my-plat-swaarste-is-die-wat-my-voete-nooit-vat