Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet.


elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin
c.j. langenhovenelkeartikelwathymaakis'nnuweskoonheidwaarvandieskepperisdissyneanderkonditniesogemaakhetniewantsysieldaarinuitgegietelke artikelartikel watwat hyhy maakmaak isis 'nn nuwenuwe skoonheidskoonheid waarvanwaarvan hyhy diedie skepperskepper isdis synesyne enen 'nander konkon ditdit nienie soso gemaakgemaak hethet niewant sysy sielsiel hethet hyhy daarindaarin uitgegietelke artikel watartikel wat hywat hy maakhy maak ismaak is 'nis 'n nuwen nuwe skoonheidnuwe skoonheid waarvanskoonheid waarvan hywaarvan hy diehy die skepperdie skepper isdis syne ensyne en 'nen 'n andern ander konander kon ditkon dit niedit nie sonie so gemaakso gemaak hetgemaak het niewant sy sielsy siel hetsiel het hyhet hy daarinhy daarin uitgegiet

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
As God nie vrouens gemaak het nie, sou hy ook nie blomme gemaak het nie. -Victor Hugo
as-god-nie-vrouens-gemaak-het-nie-sou-hy-ook-nie-blomme-gemaak-het-nie
Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie