Ek was so besig om kanse te soek dat ek my geleenthede een vir een laat verbyglip het.


ek-was-so-besig-om-kanse-te-soek-dat-ek-my-geleenthede-een-vir-een-laat-verbyglip-het
c.j. langenhovenekwassobesigomkansetesoekdatekmygeleenthedeeenvirlaatverbygliphetek waswas soso besigbesig omom kansekanse tete soeksoek datdat ekek mymy geleenthedegeleenthede eeneen virvir eeneen laatlaat verbyglipverbyglip hetek was sowas so besigso besig ombesig om kanseom kanse tekanse te soekte soek datsoek dat ekdat ek myek my geleenthedemy geleenthede eengeleenthede een vireen vir eenvir een laateen laat verbygliplaat verbyglip hetek was so besigwas so besig omso besig om kansebesig om kanse teom kanse te soekkanse te soek datte soek dat eksoek dat ek mydat ek my geleenthedeek my geleenthede eenmy geleenthede een virgeleenthede een vir eeneen vir een laatvir een laat verbyglipeen laat verbyglip hetek was so besig omwas so besig om kanseso besig om kanse tebesig om kanse te soekom kanse te soek datkanse te soek dat ekte soek dat ek mysoek dat ek my geleenthededat ek my geleenthede eenek my geleenthede een virmy geleenthede een vir eengeleenthede een vir een laateen vir een laat verbyglipvir een laat verbyglip het

Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval. -Die Bybel
tog-is-dit-makliker-vir-die-hemel-die-aarde-om-te-vergaan-as-dat-een-lettertjie-van-die-wet-verval