Ek verteenwoordig nie wit mense of Afrikaners nie. Ek is hier omdat ek nie wil hê ons erfenis moet misken word nie. Ek weet tot vandag toe nie wat Tshwane is nie. Eers was dit 'n rivier, toe 'n apie en nou 'n mens. Het Tshwane ooit bestaan?


ek-verteenwoordig-nie-wit-mense-of-afrikaners-nie-ek-is-hier-omdat-ek-nie-wil-hê-ons-erfenis-moet-misken-word-nie-ek-weet-tot-vandag-toe-nie-wat
steve hofmeyrekverteenwoordigniewitmenseofafrikanersnieishieromdatekwilonserfenismoetmiskenwordweettotvandagtoewattshwaneeerswasdit'nrivierapienoumenshetooitbestaanek verteenwoordigverteenwoordig nienie witwit menseafrikaners nieek isis hierhier omdatomdat ekek nienie wilwil hêhê onsons erfeniserfenis moetmoet miskenmisken wordword nieek weetweet tottot vandagvandag toetoe nienie watwat tshwanetshwane isis nieeers waswas ditdit 'nn riviertoe 'nn apieapie enen nounou 'nn menshet tshwanetshwane ooitooit bestaanek verteenwoordig nieverteenwoordig nie witnie wit mensemense of afrikanersek is hieris hier omdathier omdat ekomdat ek nieek nie wilnie wil hêwil hê onshê ons erfenisons erfenis moeterfenis moet miskenmoet misken wordmisken word nieek weet totweet tot vandagtot vandag toevandag toe nietoe nie watnie wat tshwanewat tshwane istshwane is nieeers was ditwas dit 'ndit 'n riviertoe 'n apien apie enapie en nouen nou 'nnou 'n menshet tshwane ooittshwane ooit bestaan

Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word
...as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. -Die Bybel
as-jy-bid-gaan-na-jou-kamer-toe-maak-die-deur-toe-bid-tot-jou-vader-wat-jy-nie-kan-nie
'n Diplomaat is vandag niks meer as 'n hoofkelner wat af en toe toegelaat word om te sit nie. -Peter Ustinov
'n-diplomaat-is-vandag-niks-meer-as-'n-hoofkelner-wat-af-toe-toegelaat-word-om-te-sit-nie