Ek slat my twee oge op;My kyk vang die verste kopWaarvanaf sal my hulp nou kom?My hulp is vannie Jirre, van Hom.Hy't nou jimmel en Prieska gekom maak.Sonner lat jou voet klippers raak,Is Hy skoene agterrie skaapSontyd is Hy hoed op jou kop.Innie nag hou hy gevaarlikheid dopHy's mos nou da om jou op te pas.Jou siel hou Hy tussen ribbes vas.Gan jy nou in of gan jy nou yt,Hy's oor jou vir ewig an vir altyd.(Psalm 121)


ek-slat-my-twee-oge-opmy-kyk-vang-die-verste-kopwaarvanaf-sal-my-hulp-nou-kommy-hulp-is-vannie-jirre-van-homhy't-nou-jimmel-prieska-gekom
die bybelekslatmytweeogeopmykykvangdieverstekopwaarvanafsalhulpnoukommyisvanniejirrevanhomhy'tjimmelprieskagekommaaksonnerlatjouvoetklippersraakishyskoeneagterrieskaapsontydhoedopkopinnienaghouhygevaarlikheiddophy'smosdaomtepasjousieltussenribbesvasganjyinofganythy'soorvirewiganaltydpsalm121ek slatslat mymy tweetwee ogekyk vangvang diedie versteverste kopwaarvanafkopwaarvanaf salsal mymy hulphulp nouhulp isis vannievannie jirrenou jimmeljimmel enen prieskaprieska gekomlat joujou voetvoet klippershy skoeneskoene agterrieagterrie skaapsontydskaapsontyd isis hyhy hoedhoed opop jounag houhou hyhy gevaarlikheidgevaarlikheid dophy'sdophy's mosmos nounou dada omom joujou opop tesiel houhou hyhy tussentussen ribbesjy nounou ingan jyjy noujou virvir ewigewig anan virek slat myslat my tweemy twee ogekyk vang dievang die verstedie verste kopwaarvanafverste kopwaarvanaf salkopwaarvanaf sal mysal my hulpmy hulp nouhulp is vannieis vannie jirrenou jimmel enjimmel en prieskaen prieska gekomlat jou voetjou voet klippershy skoene agterrieskoene agterrie skaapsontydagterrie skaapsontyd isskaapsontyd is hyis hy hoedhy hoed ophoed op jounag hou hyhou hy gevaarlikheidhy gevaarlikheid dophy'sgevaarlikheid dophy's mosdophy's mos noumos nou danou da omda om jouom jou opjou op tesiel hou hyhou hy tussenhy tussen ribbesjy nou inin of gangan jy nouoor jou virjou vir ewigvir ewig anewig an vir

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur. -C.J. Langenhoven
maak-jou-vriendelikheid-goedkoop-hou-jou-vriendskap-duur
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
In Hollywood betaal hulle jou duisende dollers vir 'n soen en 50 sent vir jou siel. -Marilyn Monroe
in-hollywood-betaal-hulle-jou-duisende-dollers-vir-'n-soen-50-sent-vir-jou-siel
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
Prosedeer oor 'n baadjie en hou jou broek klaar vir die onkoste. -C.J. Langenhoven
prosedeer-oor-'n-baadjie-hou-jou-broek-klaar-vir-die-onkoste