Ek lewe so ver bo my inkomste dat 'n mens amper kan sê ons is uitmekaar.


ek-lewe-so-ver-bo-my-inkomste-dat-'n-mens-amper-kan-sê-ons-is-uitmekaar
sakieklewesoverbomyinkomstedat'nmensamperkanonsisuitmekaarek lewelewe soso verver bobo mymy inkomsteinkomste datdat 'nn mensmens amperamper kankan sêsê onsons isis uitmekaarek lewe solewe so verso ver bover bo mybo my inkomstemy inkomste datinkomste dat 'ndat 'n mensn mens ampermens amper kanamper kan sêkan sê onssê ons isons is uitmekaarek lewe so verlewe so ver boso ver bo myver bo my inkomstebo my inkomste datmy inkomste dat 'ninkomste dat 'n mensdat 'n mens ampern mens amper kanmens amper kan sêamper kan sê onskan sê ons issê ons is uitmekaarek lewe so ver bolewe so ver bo myso ver bo my inkomstever bo my inkomste datbo my inkomste dat 'nmy inkomste dat 'n mensinkomste dat 'n mens amperdat 'n mens amper kann mens amper kan sêmens amper kan sê onsamper kan sê ons iskan sê ons is uitmekaar

Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen