Ek kan nie nié skryf nie. Sedert ek nege was, het ek geweet ek moet 'n skrywer wees.


ek-kan-nie-é-skryf-nie-sedert-ek-nege-was-het-ek-geweet-ek-moet-'n-skrywer-wees
andré p. brinkekkannieniéskryfniesederteknegewashetgeweetmoet'nskrywerweesek kankan nienie niénié skryfskryf niesedert ekek negenege washet ekek geweetgeweet ekek moetmoet 'nn skrywerskrywer weesek kan niekan nie niénie nié skryfnié skryf niesedert ek negeek nege washet ek geweetek geweet ekgeweet ek moetek moet 'nmoet 'n skrywern skrywer weesek kan nie niékan nie nié skryfnie nié skryf niesedert ek nege washet ek geweet ekek geweet ek moetgeweet ek moet 'nek moet 'n skrywermoet 'n skrywer weesek kan nie nié skryfkan nie nié skryf niehet ek geweet ek moetek geweet ek moet 'ngeweet ek moet 'n skrywerek moet 'n skrywer wees

As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle