Ek kan nie nié skryf nie. Sedert ek nege was, het ek geweet ek moet 'n skrywer wees.


ek-kan-nie-é-skryf-nie-sedert-ek-nege-was-het-ek-geweet-ek-moet-'n-skrywer-wees
andré p. brinkekkannieniéskryfniesederteknegewashetgeweetmoet'nskrywerweesek kankan nienie niénié skryfskryf niesedert ekek negenege washet ekek geweetgeweet ekek moetmoet 'nn skrywerskrywer weesek kan niekan nie niénie nié skryfnié skryf niesedert ek negeek nege washet ek geweetek geweet ekgeweet ek moetek moet 'nmoet 'n skrywern skrywer weesek kan nie niékan nie nié skryfnie nié skryf niesedert ek nege washet ek geweet ekek geweet ek moetgeweet ek moet 'nek moet 'n skrywermoet 'n skrywer weesek kan nie nié skryfkan nie nié skryf niehet ek geweet ek moetek geweet ek moet 'ngeweet ek moet 'n skrywerek moet 'n skrywer wees

As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou.Die regter moenie jonk wees nie; hy behoort boosheid te geleer ken het, nie vanuit sy eie siel nie, maar deur onlangse en lang waarneming van die aard van boosheid in andere: kennis moet sy gids wees, nie persoonlike ondervinding nie.Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen.Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê.'n Prins wat dus so verplig word om goed te weet hoe om soos 'n dier op te tree, moet die jakkals en die leeu naboots, want die leeu kan hom nie self beskerm teen lokvalle nie, en die jakkals kan hom nie self beskerm teen wolwe nie. Jy moet dus 'n jakkals wees om lokvalle te herken en 'n leeu om die wolwe skrik te maak.Die masjinerie van die wetenskap moet individualisties en geïsoleer wees. 'n Horde kan raas rondom 'n paleis, maar kan nie 'n telefoongesprek ontwrig nie. As die spesialis sy verskyning maak, lê dit die demokrasie met die helfte aan bande.