Ek kan dit nie bewys nie; ek weet nie of ander dit kan ontken nie, maar my indruk is dat die Afrikaanse skrywer en digter 'n baie groter invloed uitoefen op die denke van ons Afrikaanssprekendes as die Afrikaanse predikant.


ek-kan-dit-nie-bewys-nie-ek-weet-nie-of-ander-dit-kan-ontken-nie-maar-my-indruk-is-dat-die-afrikaanse-skrywer-digter-'n-baie-groter-invloed-uitoefen
beyers naudéekkanditniebewysnieekweetofanderontkenniemaarmyindrukisdatdieafrikaanseskrywerdigter'nbaiegroterinvloeduitoefenopdenkevanonsafrikaanssprekendesaspredikantek kankan ditdit nienie bewysbewys nieek weetweet nieander ditdit kankan ontkenontken niemaar mymy indrukindruk isis datdat diedie afrikaanseafrikaanse skrywerskrywer enen digterdigter 'nn baiebaie grotergroter invloedinvloed uitoefenuitoefen opop diedie denkedenke vanvan onsons afrikaanssprekendesafrikaanssprekendes asas diedie afrikaanseafrikaanse predikantek kan ditkan dit niedit nie bewysnie bewys nieek weet nienie of anderander dit kandit kan ontkenkan ontken niemaar my indrukmy indruk isindruk is datis dat diedat die afrikaansedie afrikaanse skrywerafrikaanse skrywer enskrywer en digteren digter 'ndigter 'n baien baie groterbaie groter invloedgroter invloed uitoefeninvloed uitoefen opuitoefen op dieop die denkedie denke vandenke van onsvan ons afrikaanssprekendesons afrikaanssprekendes asafrikaanssprekendes as dieas die afrikaansedie afrikaanse predikant

Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Ek kan dit nie bekostig om Fracois Villon te laat hang nie. Daar is 'n honderduisend skurke soos hy in Frankryk, maar nie nog so 'n digter nie. -Lodewyk XI
ek-kan-dit-nie-bekostig-om-fracois-villon-te-laat-hang-nie-daar-is-'n-honderduisend-skurke-soos-hy-in-frankryk-maar-nie-nog-so-'n-digter-nie
Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte