Ek kan dit nie bekostig om Fracois Villon te laat hang nie. Daar is 'n honderduisend skurke soos hy in Frankryk, maar nie nog so 'n digter nie.


ek-kan-dit-nie-bekostig-om-fracois-villon-te-laat-hang-nie-daar-is-'n-honderduisend-skurke-soos-hy-in-frankryk-maar-nie-nog-so-'n-digter-nie
lodewyk xiekkanditniebekostigomfracoisvillontelaathangniedaaris'nhonderduisendskurkesooshyinfrankrykmaarnogsodigterek kankan ditdit nienie bekostigbekostig omom fracoisfracois villonvillon tete laatlaat hanghang niedaar isis 'nn honderduisendhonderduisend skurkeskurke soossoos hyhy inin frankrykmaar nienie nognog soso 'nn digterdigter nieek kan ditkan dit niedit nie bekostignie bekostig ombekostig om fracoisom fracois villonfracois villon tevillon te laatte laat hanglaat hang niedaar is 'nis 'n honderduisendn honderduisend skurkehonderduisend skurke soosskurke soos hysoos hy inhy in frankrykmaar nie nognie nog sonog so 'nso 'n digtern digter nieek kan dit niekan dit nie bekostigdit nie bekostig omnie bekostig om fracoisbekostig om fracois villonom fracois villon tefracois villon te laatvillon te laat hangte laat hang niedaar is 'n honderduisendis 'n honderduisend skurken honderduisend skurke sooshonderduisend skurke soos hyskurke soos hy insoos hy in frankrykmaar nie nog sonie nog so 'nnog so 'n digterso 'n digter nieek kan dit nie bekostigkan dit nie bekostig omdit nie bekostig om fracoisnie bekostig om fracois villonbekostig om fracois villon teom fracois villon te laatfracois villon te laat hangvillon te laat hang niedaar is 'n honderduisend skurkeis 'n honderduisend skurke soosn honderduisend skurke soos hyhonderduisend skurke soos hy inskurke soos hy in frankrykmaar nie nog so 'nnie nog so 'n digternog so 'n digter nie

hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
Laat my nie bid om van gevare beskerm te word nie, maar om dit vreesloos te weerstaan. -Rabindranath Tagore
laat-my-nie-bid-om-van-gevare-beskerm-te-word-nie-maar-om-dit-vreesloos-te-weerstaan