Ek is so arm soo 'n luis op 'n kam. Ek is die Verlore Seun se bloedbroer, as ek nie die Verlore Seun self is nie.


ek-is-so-arm-soo-'n-luis-op-'n-kam-ek-is-die-verlore-seun-se-bloedbroer-as-ek-nie-die-verlore-seun-self-is-nie
boerneefekissoarmsoo'nluisopkamdieverloreseunsebloedbroeraseknieselfnieek isis soso armarm soosoo 'nn luisluis opop 'nn kamek isis diedie verloreverlore seunseun sese bloedbroeras ekek nienie diedie verloreverlore seunseun selfself isis nieek is sois so armso arm sooarm soo 'nsoo 'n luisn luis opluis op 'nop 'n kamek is dieis die verloredie verlore seunverlore seun seseun se bloedbroeras ek nieek nie dienie die verloredie verlore seunverlore seun selfseun self isself is nieek is so armis so arm sooso arm soo 'narm soo 'n luissoo 'n luis opn luis op 'nluis op 'n kamek is die verloreis die verlore seundie verlore seun severlore seun se bloedbroeras ek nie dieek nie die verlorenie die verlore seundie verlore seun selfverlore seun self isseun self is nieek is so arm soois so arm soo 'nso arm soo 'n luisarm soo 'n luis opsoo 'n luis op 'nn luis op 'n kamek is die verlore seunis die verlore seun sedie verlore seun se bloedbroeras ek nie die verloreek nie die verlore seunnie die verlore seun selfdie verlore seun self isverlore seun self is nie

Geregtigheid gaan verlore deur onbruik. -Spreekwoorde
geregtigheid-gaan-verlore-deur-onbruik
Vaarwel berou: alles goed is vir my verlore;Boosheid, wees jy my metgesel. -John Milton
vaarwel-berou-alles-goed-is-vir-my-verloreboosheid-wees-jy-my-metgesel
Die enigste Afrikaner met wie die Engelssprekende kam saamwerk, is die een wat oogluikend en dikvellig al sy regte prysgee om Engelse
die-enigste-afrikaner-met-wie-die-engelssprekende-kam-saamwerk-is-die-een-wat-oogluikend-dikvellig-al-sy-regte-prysgee-om-engelse-oorgevoeligheid-nie