Ek is nie bang vir die dood nie. Ek was vir miljarde en miljarde jare dood voordat ek gebore is, en het nie die minste daarvan oorgekom nie.


ek-is-nie-bang-vir-die-dood-nie-ek-was-vir-miljarde-miljarde-jare-dood-voordat-ek-gebore-is-het-nie-die-minste-daarvan-oorgekom-nie
mark twainekisniebangvirdiedoodniewasmiljardejarevoordatekgeboreishetminstedaarvanoorgekomek isis nienie bangbang virvir diedie dooddood nieek waswas virvir miljardemiljarde enen miljardemiljarde jarejare dooddood voordatvoordat ekek geboregebore isen hethet nienie diedie minsteminste daarvandaarvan oorgekomoorgekom nieek is nieis nie bangnie bang virbang vir dievir die dooddie dood nieek was virwas vir miljardevir miljarde enmiljarde en miljardeen miljarde jaremiljarde jare doodjare dood voordatdood voordat ekvoordat ek geboreek gebore isen het niehet nie dienie die minstedie minste daarvanminste daarvan oorgekomdaarvan oorgekom nieek is nie bangis nie bang virnie bang vir diebang vir die doodvir die dood nieek was vir miljardewas vir miljarde envir miljarde en miljardemiljarde en miljarde jareen miljarde jare doodmiljarde jare dood voordatjare dood voordat ekdood voordat ek geborevoordat ek gebore isen het nie diehet nie die minstenie die minste daarvandie minste daarvan oorgekomminste daarvan oorgekom nieek is nie bang viris nie bang vir dienie bang vir die doodbang vir die dood nieek was vir miljarde enwas vir miljarde en miljardevir miljarde en miljarde jaremiljarde en miljarde jare dooden miljarde jare dood voordatmiljarde jare dood voordat ekjare dood voordat ek geboredood voordat ek gebore isen het nie die minstehet nie die minste daarvannie die minste daarvan oorgekomdie minste daarvan oorgekom nie

Slaap is goed, dood is beter, maar die beste is om nie gebore te word nie. -Heinrich Heine
slaap-is-goed-dood-is-beter-maar-die-beste-is-om-nie-gebore-te-word-nie
Die mens is gebore vir optrede. Om nie besig te wees en om nie te bestaan nie, is dieselfde ding. -Voltaire
die-mens-is-gebore-vir-optrede-om-nie-besig-te-wees-om-nie-te-bestaan-nie-is-dieselfde-ding
Die dood is nie verskriklik nie, maar die gedagte dat die dood iets verskrikliks is, dit is die verskriklike. -Epictetus
die-dood-is-nie-verskriklik-nie-maar-die-gedagte-dat-die-dood-iets-verskrikliks-is-dit-is-die-verskriklike
'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nie-vyande-het-nie-deug-nie-vir-'n-vriend-nie