Ek is gedwing om te glo dat die enigste hoop om geregtigheid vir die samelewing of die individu te verkry, geleë is in ware filosofie, en dat die mensdom geen ontsnapping van probleme sal hê totdat of werklike filosowe politieke mag verwerf, of politici deur een of ander wonderwerk filosowe word.


ek-is-gedwing-om-te-glo-dat-die-enigste-hoop-om-geregtigheid-vir-die-samelewing-of-die-individu-te-verkry-geleë-is-in-ware-filosofie-dat-die-mensdom
platoekisgedwingomteglodatdieenigstehoopgeregtigheidvirsamelewingofindividuverkrygeleinwarefilosofiemensdomgeenontsnappingvanproblemesaltotdatwerklikefilosowepolitiekemagverwerfpoliticideureenanderwonderwerkwordek isis gedwinggedwing omom tete gloglo datdat diedie enigsteenigste hoophoop omom geregtigheidgeregtigheid virvir diedie samelewingdie individuindividu tete verkrygeleë isis inin wareware filosofieen datdat diedie mensdommensdom geengeen ontsnappingontsnapping vanvan problemeprobleme salsal hêhê totdatwerklike filosowefilosowe politiekepolitieke magmag verwerfpolitici deurdeur eenander wonderwerkwonderwerk filosowefilosowe wordek is gedwingis gedwing omgedwing om teom te glote glo datglo dat diedat die enigstedie enigste hoopenigste hoop omhoop om geregtigheidom geregtigheid virgeregtigheid vir dievir die samelewingsamelewing of diedie individu teindividu te verkrygeleë is inis in warein ware filosofieen dat diedat die mensdomdie mensdom geenmensdom geen ontsnappinggeen ontsnapping vanontsnapping van problemevan probleme salprobleme sal hêsal hê totdattotdat of werklikewerklike filosowe politiekefilosowe politieke magpolitieke mag verwerfpolitici deur eeneen of anderander wonderwerk filosowewonderwerk filosowe word

...net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. -Die Bybel
net-deur-harde-werk-sal-jy-kan-eet-totdat-jy-terugkeer-na-die-aarde-toe-want-daaruit-is-jy-geneem-stof-is-jy-jy-sal-weer-stof-word
'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wêreld op 'n slag genoeg is. -Alistair Cooke
'n-mens-kan-op-min-dinge-staatmaak-in-'n-politieke-demokrasie-behalwe-die-mense-se-geloof-dat-een-redder-van-die-wêreld-op-'n-slag-genoeg-is