Ek is dikwels op my knieë gedryf deur die oorweldigende sekerheid dat ek nêrens elders het om heen te gaan nie. My eie wysheid, en die van die mense rondom my, het onvoldoende gelyk vir die dag.


ek-is-dikwels-op-my-knieë-gedryf-deur-die-oorweldigende-sekerheid-dat-ek-nêrens-elders-het-om-heen-te-gaan-nie-my-eie-wysheid-die-van-die-mense
abraham lincolnekisdikwelsopmykniegedryfdeurdieoorweldigendesekerheiddateknêrenseldershetomheentegaanniemyeiewysheidvanmenserondommyonvoldoendegelykvirdagek isis dikwelsdikwels opop mymy knieëknieë gedryfgedryf deurdeur diedie oorweldigendeoorweldigende sekerheidsekerheid datdat ekek nêrensnêrens elderselders hethet omom heenheen tete gaangaan niemy eieeie wysheiden diedie vanvan diedie mensemense rondomrondom myhet onvoldoendeonvoldoende gelykgelyk virvir diedie dagek is dikwelsis dikwels opdikwels op myop my knieëmy knieë gedryfknieë gedryf deurgedryf deur diedeur die oorweldigendedie oorweldigende sekerheidoorweldigende sekerheid datsekerheid dat ekdat ek nêrensek nêrens eldersnêrens elders hetelders het omhet om heenom heen teheen te gaante gaan niemy eie wysheiden die vandie van dievan die mensedie mense rondommense rondom myhet onvoldoende gelykonvoldoende gelyk virgelyk vir dievir die dag

Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie.Skryf (is) 'n alleending...'n koppige ding, 'n individuele ding...Literatuur (word) veral so gemaak, nie net uit modes en rigtings en aanvaardhede-vir-die-oomblik en style-van-die-dag nie...of deur 'n saamkokery rondom dekades, gedagterigtings en modes nie.Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie.Dit is merkwaardig hoe die feit van iemand se dood dikwels aan mense 'n juister beeld skyn te gee van sy karakter, in 'n goeie en slegte sin, as wat die gestorwene ooit gehad het terwyl hy geleef en in hul midde beweeg het.Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene.