Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is.


ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
p.g. du plessisekhoopnieonslanddrwaarsommigeeuropesekultureaangelandhetniedatelkvandiegedagterigtingsdinkdaarnetuitsyuitgangspuntliteratuurtemakeisek hoophoop nienie onsons landdáár waarwaar sommigesommige europeseeuropese kulturekulture aangelandhet niedat elkelk vanvan diedie gedagterigtingsgedagterigtings dinkdink datdat daardaar netnet uituit sysy uitgangspuntuitgangspunt literatuurliteratuur tete makemake isek hoop niehoop nie onsnie ons landons land dáárland dáár waardáár waar sommigewaar sommige europesesommige europese kultureeuropese kulture aangelandkulture aangeland hetaangeland het niedat elk vanelk van dievan die gedagterigtingsdie gedagterigtings dinkgedagterigtings dink datdink dat daardat daar netdaar net uitnet uit syuit sy uitgangspuntsy uitgangspunt literatuuruitgangspunt literatuur teliteratuur te makete make is

Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie. -Gabriel Garcia Márquez
daar-is-geen-wonderliker-daad-van-individuele-vryheid-as-om-te-sit-die-wêreld-uit-te-dink-voor-'n-tikmasjien-nie