Ek het vergeet - nie geweet? - in die dae toe ons jonk was: Afrikanerskap is nie heilig. Ons wou dit heilig hê; ons wou die volte van menslikheid daaraan gee.


ek-het-vergeet-nie-geweet-in-die-dae-toe-ons-jonk-was-afrikanerskap-is-nie-heilig-ons-wou-dit-heilig-hê-ons-wou-die-volte-van-menslikheid
n.p. van wyk louwekhetvergeetniegeweetindiedaetoeonsjonkwasafrikanerskapisheiligonswouditheiligvoltevanmenslikheiddaaraangeeek hethet vergeetvergeetnienie geweetinin diedie daedae toetoe onsons jonkjonk wasafrikanerskap isis nienie heiligons wouwou ditdit heiligheilig hêons wouwou diedie voltevolte vanvan menslikheidmenslikheid daaraandaaraan geeek het vergeethet vergeetnie geweetin diein die daedie dae toedae toe onstoe ons jonkons jonk wasafrikanerskap is nieis nie heiligons wou ditwou dit heiligdit heilig hêons wou diewou die voltedie volte vanvolte van menslikheidvan menslikheid daaraanmenslikheid daaraan gee

Toe sy voël nie meer wou regop staan nie, het hy sy kop weggeblaas. Hy het 'n bol kak aan homself verkoop en dit geglo. -Germaine Greer
toe-sy-voël-nie-meer-wou-regop-staan-nie-het-hy-sy-kop-weggeblaas-hy-het-'n-bol-kak-aan-homself-verkoop-dit-geglo
Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het