Ek het die wondere van God beskryfen al die monsters uit my hart verdryf.


ek-het-die-wondere-van-god-beskryfen-al-die-monsters-uit-my-hart-verdryf
d.j. oppermanekhetdiewonderevangodbeskryfenalmonstersuitmyhartverdryfek hethet diedie wonderewondere vanvan godgod beskryfenbeskryfen alal diedie monstersmonsters uituit mymy harthart verdryfek het diehet die wonderedie wondere vanwondere van godvan god beskryfengod beskryfen albeskryfen al dieal die monstersdie monsters uitmonsters uit myuit my hartmy hart verdryfek het die wonderehet die wondere vandie wondere van godwondere van god beskryfenvan god beskryfen algod beskryfen al diebeskryfen al die monstersal die monsters uitdie monsters uit mymonsters uit my hartuit my hart verdryfek het die wondere vanhet die wondere van goddie wondere van god beskryfenwondere van god beskryfen alvan god beskryfen al diegod beskryfen al die monstersbeskryfen al die monsters uital die monsters uit mydie monsters uit my hartmonsters uit my hart verdryf

God verwarm Sy hande by die hart van 'n biddende. -John Masefiel
god-verwarm-sy-hande-by-die-hart-van-'n-biddende
God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid. -John Masefield
god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
My God, my God, waarom het U my verlaat? -Die Bybel
my-god-my-god-waarom-het-u-my-verlaat