Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie.


ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte
c.j. langenhovenekhetbaiepaaiegeloopopdiewêreldekweetvanmeerwatandermenseprobeerhetmaarendnie'nligterpadasregtenieek hethet baiebaie paaiepaaie geloopgeloop opop diedie ouou wêreldwêreld enen ekek weetweet vanvan meermeer watander mensemense probeerprobeer hetmaar opop diedie ouou endend weetweet ekek nienie vanvan 'nn ligterligter padpad asas diedie regteregte nieek het baiehet baie paaiebaie paaie gelooppaaie geloop opgeloop op dieop die oudie ou wêreldou wêreld enwêreld en eken ek weetek weet vanweet van meervan meer watmeer wat anderwat ander menseander mense probeermense probeer hetmaar op dieop die oudie ou endou end weetend weet ekweet ek nieek nie vannie van 'nvan 'n ligtern ligter padligter pad aspad as dieas die regtedie regte nie

Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom
Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie. -Aristotle Onassis
die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt