Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk.


eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk
etienne lerouxeintlikkomditdaaropneerdatdieskrywer'naapvangodisomdathymetoerbronnewerkeintlik komkom ditdit daaropdaarop neerneer datdat diedie skrywerskrywer 'nn aapaap vanvan godgod isis omdatomdat hyhy metmet oerbronneoerbronne werkeintlik kom ditkom dit daaropdit daarop neerdaarop neer datneer dat diedat die skrywerdie skrywer 'nskrywer 'n aapn aap vanaap van godvan god isgod is omdatis omdat hyomdat hy methy met oerbronnemet oerbronne werkeintlik kom dit daaropkom dit daarop neerdit daarop neer datdaarop neer dat dieneer dat die skrywerdat die skrywer 'ndie skrywer 'n aapskrywer 'n aap vann aap van godaap van god isvan god is omdatgod is omdat hyis omdat hy metomdat hy met oerbronnehy met oerbronne werkeintlik kom dit daarop neerkom dit daarop neer datdit daarop neer dat diedaarop neer dat die skrywerneer dat die skrywer 'ndat die skrywer 'n aapdie skrywer 'n aap vanskrywer 'n aap van godn aap van god isaap van god is omdatvan god is omdat hygod is omdat hy metis omdat hy met oerbronneomdat hy met oerbronne werk

Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is. -Socrates
omdat-ek-opgelet-het-dat-papier-meer-kos-voordat-daarop-geskryf-is
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag:
as-ek-die-begeerte-mog-waag-sou-ek-dit-graag-so-wil-hê-dat-die-engel-wat-my-kom-haal-huis-toe-my-daar-bring-met-die-verslag-ek-het-hom-by-sy-werk
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is