Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene.


eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
publilius syruseersdiedooddikwelsaanonshoedierbaariemandselewevirwaswatversuimhetleesteopgrafsteneeers diedie dooddood sêsê dikwelsdikwels aanaan onsons hoehoe dierbaardierbaar iemandse lewelewe virvir onsons waswat onsons versuimversuim hetlees onsons tete dikwelsdikwels opop grafsteneeers die dooddie dood sêdood sê dikwelssê dikwels aandikwels aan onsaan ons hoeons hoe dierbaarhoe dierbaar iemanddierbaar iemand seiemand se lewese lewe virlewe vir onsvir ons waswat ons versuimons versuim hetlees ons teons te dikwelste dikwels opdikwels op grafsteneeers die dood sêdie dood sê dikwelsdood sê dikwels aansê dikwels aan onsdikwels aan ons hoeaan ons hoe dierbaarons hoe dierbaar iemandhoe dierbaar iemand sedierbaar iemand se leweiemand se lewe virse lewe vir onslewe vir ons waswat ons versuim hetlees ons te dikwelsons te dikwels opte dikwels op grafsteneeers die dood sê dikwelsdie dood sê dikwels aandood sê dikwels aan onssê dikwels aan ons hoedikwels aan ons hoe dierbaaraan ons hoe dierbaar iemandons hoe dierbaar iemand sehoe dierbaar iemand se lewedierbaar iemand se lewe viriemand se lewe vir onsse lewe vir ons waslees ons te dikwels opons te dikwels op grafstene

As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk
Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n