Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring.


duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
benjamin disraeliduidelikopenhartigditmoetjoubenaderingweesasjyeiegedagteswilverbergdieanderouensvanstrykbringduidelik enen openhartigopenhartigditdit moetmoet joujou benaderingbenadering weeswees asas jyjy joujou eieeie gedagtesgedagtes wilwil verbergverberg enen dieander ouensouens vanvan strykstryk wilwil bringduidelik en openhartigen openhartigdit moetdit moet joumoet jou benaderingjou benadering weesbenadering wees aswees as jyas jy joujy jou eiejou eie gedagteseie gedagtes wilgedagtes wil verbergwil verberg enverberg en dieen die anderdie ander ouensander ouens vanouens van strykvan stryk wilstryk wil bringduidelik en openhartigdit moet joudit moet jou benaderingmoet jou benadering weesjou benadering wees asbenadering wees as jywees as jy jouas jy jou eiejy jou eie gedagtesjou eie gedagtes wileie gedagtes wil verberggedagtes wil verberg enwil verberg en dieverberg en die anderen die ander ouensdie ander ouens vanander ouens van strykouens van stryk wilvan stryk wil bringdit moet jou benaderingdit moet jou benadering weesmoet jou benadering wees asjou benadering wees as jybenadering wees as jy jouwees as jy jou eieas jy jou eie gedagtesjy jou eie gedagtes wiljou eie gedagtes wil verbergeie gedagtes wil verberg engedagtes wil verberg en diewil verberg en die anderverberg en die ander ouensen die ander ouens vandie ander ouens van strykander ouens van stryk wilouens van stryk wil bring

Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor. -Alan Coren
demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie