Drome is waar terwyl hulle duur, en leef ons nie in drome nie?


drome-is-waar-terwyl-hulle-duur-leef-ons-nie-in-drome-nie
alfreddromeiswaarterwylhulleduurleefonsnieindromeniedrome isis waarwaar terwylterwyl hullehulle duuren leefleef onsons nienie inin dromedrome niedrome is waaris waar terwylwaar terwyl hulleterwyl hulle duuren leef onsleef ons nieons nie innie in dromein drome niedrome is waar terwylis waar terwyl hullewaar terwyl hulle duuren leef ons nieleef ons nie inons nie in dromenie in drome niedrome is waar terwyl hulleis waar terwyl hulle duuren leef ons nie inleef ons nie in dromeons nie in drome nie

Drome is die ware vertolkers van ons neigings, maar kennis is nodig om hulle te vertolk en te verstaan. -Michel de Montaigne
drome-is-die-ware-vertolkers-van-ons-neigings-maar-kennis-is-nodig-om-hulle-te-vertolk-te-verstaan
Waaroor ons gedink het in die dag,kom terug as drome in die nag. -Menander
waaroor-ons-gedink-het-in-die-dagkom-terug-as-drome-in-die-nag