Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien.


draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
c.j. langenhovendraaijouverkykerombuurmansefoutewaarteneemhysalvandieanderkantafdaardeurkykdeugdevergrootdraai joujou verkykerverkyker omom omom joujou buurmanbuurman sese foutefoute waarwaar tete neemen hyhy salsal vanvan dieander kantkant afaf daardeurdaardeur kykkyk enen joujou deugdedeugde vergrootvergroot siendraai jou verkykerjou verkyker omverkyker om omom om jouom jou buurmanjou buurman sebuurman se foutese foute waarfoute waar tewaar te neemen hy salhy sal vansal van dievan die anderdie ander kantander kant afkant af daardeuraf daardeur kykdaardeur kyk enkyk en jouen jou deugdejou deugde vergrootdeugde vergroot siendraai jou verkyker omjou verkyker om omverkyker om om jouom om jou buurmanom jou buurman sejou buurman se foutebuurman se foute waarse foute waar tefoute waar te neemen hy sal vanhy sal van diesal van die andervan die ander kantdie ander kant afander kant af daardeurkant af daardeur kykaf daardeur kyk endaardeur kyk en joukyk en jou deugdeen jou deugde vergrootjou deugde vergroot siendraai jou verkyker om omjou verkyker om om jouverkyker om om jou buurmanom om jou buurman seom jou buurman se foutejou buurman se foute waarbuurman se foute waar tese foute waar te neemen hy sal van diehy sal van die andersal van die ander kantvan die ander kant afdie ander kant af daardeurander kant af daardeur kykkant af daardeur kyk enaf daardeur kyk en joudaardeur kyk en jou deugdekyk en jou deugde vergrooten jou deugde vergroot sien

Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. -Die Bybel
waar-jou-skat-is-daar-sal-jou-hart-ook-wees
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou