Dit maak nie saak of die kat swart of wit is nie, mits hy muise kan vang.


dit-maak-nie-saak-of-die-kat-swart-of-wit-is-nie-mits-hy-muise-kan-vang
nelson mandeladitmaakniesaakofdiekatswartwitisniemitshymuisekanvangdit maakmaak nienie saakdie katkat swartwit isis niemits hyhy muisemuise kankan vangdit maak niemaak nie saaksaak of diedie kat swartswart of witwit is niemits hy muisehy muise kanmuise kan vangdit maak nie saaknie saak of diesaak of die katkat swart of witswart of wit ismits hy muise kanhy muise kan vangmaak nie saak of dienie saak of die katsaak of die kat swartdie kat swart of witkat swart of wit isswart of wit is niemits hy muise kan vang

In elke goed geregeerde staat is rykdom 'n heilige saak; in demokrasieë is dit die enigste heilige saak. -Anatole France
in-elke-goed-geregeerde-staat-is-rykdom-'n-heilige-saak-in-demokrasieë-is-dit-die-enigste-heilige-saak
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak. -C.J. Langenhoven
om-af-te-breek-is-geen-kuns-nie-'n-klein-babetjie-kan-'n-blommetjie-verniel-wat-dit-'n-god-gekos-het-om-te-maak