Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.


dit-is-verskriklik-belangrik-dat-ons-altyd-daardie-reg-voorbehou-dat-ons-van-mekaar-moet-mag-kan-verskil-ons-is-nie-hier-om-eensgesind-te-wees-nie
ton voslooditisverskriklikbelangrikdatonsaltyddaardieregvoorbehouvanmekaarmoetmagkanverskilonsniehieromeensgesindteweesniestimulerendditdiedingewatafrikaanssallaatoorleefasleerontleerkodesjyeintlikjoumondofbekveeloopmaakdit isis verskriklikverskriklik belangrikbelangrik datdat onsons altydaltyd daardiedaardie regreg voorbehouvoorbehou datdat onsons vanvan mekaarmekaar moetmag enen kankan verskilons isis nienie hierhier omom eensgesindeensgesind tete weeswees niedit isis stimulerendstimulerend enen ditdit isis diedie dingedinge watwat afrikaansafrikaans salsal laatlaat oorleefas onsons kankan leerleer omom tete ontleerontleer diedie ouou kodeskodes datdat jyjy nienie eintlikeintlik joujou mondjou bekbek tete veelveel magmag oopmaakoopmaak niedit is verskriklikis verskriklik belangrikverskriklik belangrik datbelangrik dat onsdat ons altydons altyd daardiealtyd daardie regdaardie reg voorbehoureg voorbehou datvoorbehou dat onsdat ons vanons van mekaarvan mekaar moetmag en kanen kan verskilons is nieis nie hiernie hier omhier om eensgesindom eensgesind teeensgesind te weeste wees niedit is stimulerendis stimulerend enstimulerend en diten dit isdit is dieis die dingedie dinge watdinge wat afrikaanswat afrikaans salafrikaans sal laatsal laat oorleefas ons kanons kan leerkan leer omleer om teom te ontleerte ontleer dieontleer die oudie ou kodesou kodes datkodes dat jydat jy niejy nie eintliknie eintlik joueintlik jou mondmond of joujou bek tebek te veelte veel magveel mag oopmaakmag oopmaak nie

Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord. -D.J. Opperman
ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord
Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen