Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word.


dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word
dorothy parkerditisnie'nromanwatliggieseenkanttoegestootmoetwordniemetgrootkraggegooiworddit isis nienie 'nn romanroman watwat liggiesliggies eenkanteenkant toetoe gestootgestoot moetmoet wordword niedit moetmoet metmet grootgroot kragkrag gegooigegooi worddit is nieis nie 'nnie 'n romann roman watroman wat liggieswat liggies eenkantliggies eenkant toeeenkant toe gestoottoe gestoot moetgestoot moet wordmoet word niedit moet metmoet met grootmet groot kraggroot krag gegooikrag gegooi worddit is nie 'nis nie 'n romannie 'n roman watn roman wat liggiesroman wat liggies eenkantwat liggies eenkant toeliggies eenkant toe gestooteenkant toe gestoot moettoe gestoot moet wordgestoot moet word niedit moet met grootmoet met groot kragmet groot krag gegooigroot krag gegooi worddit is nie 'n romanis nie 'n roman watnie 'n roman wat liggiesn roman wat liggies eenkantroman wat liggies eenkant toewat liggies eenkant toe gestootliggies eenkant toe gestoot moeteenkant toe gestoot moet wordtoe gestoot moet word niedit moet met groot kragmoet met groot krag gegooimet groot krag gegooi word

Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Ontoeganklik moet nie gelykgestel word met intellektueel, en toeganklik met dom nie. -Jeanne Goosen
ontoeganklik-moet-nie-gelykgestel-word-met-intellektueel-toeganklik-met-dom-nie
Die dood moet nie as 'n kwaad geag word as dit die einde van 'n goeie lewe is nie. -Saint Augustine
die-dood-moet-nie-as-'n-kwaad-geag-word-as-dit-die-einde-van-'n-goeie-lewe-is-nie
'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word. -Amos Bronson Alcott
'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou