Dit is net 'n dwaas of 'n filoloog wat Afrikaans sou wou bespreek sonder om ook aan Afrikaner-nasionalisme te dink.


dit-is-net-'n-dwaas-of-'n-filoloog-wat-afrikaans-sou-wou-bespreek-sonder-om-ook-aan-afrikaner-nasionalisme-te-dink
alan patonditisnet'ndwaasoffiloloogwatafrikaanssouwoubespreeksonderomookaanafrikanernasionalismetedinkdit isis netnet 'nn dwaasn filoloogfiloloog watwat afrikaansafrikaans sousou wouwou bespreekbespreek sondersonder omom ookook aante dinkdit is netis net 'nnet 'n dwaasdwaas of 'nn filoloog watfiloloog wat afrikaanswat afrikaans souafrikaans sou wousou wou bespreekwou bespreek sonderbespreek sonder omsonder om ookom ook aandit is net 'nis net 'n dwaasn dwaas of 'ndwaas of 'n filoloogn filoloog wat afrikaansfiloloog wat afrikaans souwat afrikaans sou wouafrikaans sou wou bespreeksou wou bespreek sonderwou bespreek sonder ombespreek sonder om ooksonder om ook aandit is net 'n dwaasnet 'n dwaas of 'nn dwaas of 'n filoloogdwaas of 'n filoloog watn filoloog wat afrikaans soufiloloog wat afrikaans sou wouwat afrikaans sou wou bespreekafrikaans sou wou bespreek sondersou wou bespreek sonder omwou bespreek sonder om ookbespreek sonder om ook aan

'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek. -Fliegende Blätter
'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek
...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef
Afrikaans het die definieërende eienskap geword vir 'n nasionalisme wat die grootste gedeelte van die bevolking ken veral weens sy arrogansie en wreedheid. -Jakes Gerwel
afrikaans-het-die-definieërende-eienskap-geword-vir-'n-nasionalisme-wat-die-grootste-gedeelte-van-die-bevolking-ken-veral-weens-sy-arrogansie
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees