Dit is moontlik dat dit is soos om na die lughawe van Parys te gaan en te dink jy het Frankryk gesien.


dit-is-moontlik-dat-dit-is-soos-om-na-die-lughawe-van-parys-te-gaan-te-dink-jy-het-frankryk-gesien
bruce greysonditismoontlikdatditsoosomnadielughawevanparystegaandinkjyhetfrankrykgesiendit isis moontlikmoontlik datdat ditdit isis soossoos omom nana diedie lughawelughawe vanvan parysparys tete gaangaan enen tete dinkdink jyjy hethet frankrykfrankryk gesiendit is moontlikis moontlik datmoontlik dat ditdat dit isdit is soosis soos omsoos om naom na diena die lughawedie lughawe vanlughawe van parysvan parys teparys te gaante gaan engaan en teen te dinkte dink jydink jy hetjy het frankrykhet frankryk gesiendit is moontlik datis moontlik dat ditmoontlik dat dit isdat dit is soosdit is soos omis soos om nasoos om na dieom na die lughawena die lughawe vandie lughawe van paryslughawe van parys tevan parys te gaanparys te gaan ente gaan en tegaan en te dinken te dink jyte dink jy hetdink jy het frankrykjy het frankryk gesiendit is moontlik dat ditis moontlik dat dit ismoontlik dat dit is soosdat dit is soos omdit is soos om nais soos om na diesoos om na die lughaweom na die lughawe vanna die lughawe van parysdie lughawe van parys telughawe van parys te gaanvan parys te gaan enparys te gaan en tete gaan en te dinkgaan en te dink jyen te dink jy hette dink jy het frankrykdink jy het frankryk gesien

Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Ek kan dit nie bekostig om Fracois Villon te laat hang nie. Daar is 'n honderduisend skurke soos hy in Frankryk, maar nie nog so 'n digter nie. -Lodewyk XI
ek-kan-dit-nie-bekostig-om-fracois-villon-te-laat-hang-nie-daar-is-'n-honderduisend-skurke-soos-hy-in-frankryk-maar-nie-nog-so-'n-digter-nie
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Die skrywer self sal die uiteindelike bevrediging en triomf hê dat hulle die waarheid nagejaag en in hul beste vermoë beskryf het soos dit aan hulle beskore was om dit te verstaan. -Piet Cillié
die-skrywer-self-sal-die-uiteindelike-bevrediging-triomf-hê-dat-hulle-die-waarheid-nagejaag-in-hul-beste-vermoë-beskryf-het-soos-dit-aan-hulle