Dit is merkwaardig hoe die feit van iemand se dood dikwels aan mense 'n juister beeld skyn te gee van sy karakter, in 'n goeie en slegte sin, as wat die gestorwene ooit gehad het terwyl hy geleef en in hul midde beweeg het.


dit-is-merkwaardig-hoe-die-feit-van-iemand-se-dood-dikwels-aan-mense-'n-juister-beeld-skyn-te-gee-van-sy-karakter-in-'n-goeie-slegte-sin-as-wat-die
nathaniel hawthorneditismerkwaardighoediefeitvaniemandsedooddikwelsaanmense'njuisterbeeldskyntegeesykarakteringoeieslegtesinaswatgestorweneooitgehadhetterwylhygeleefhulmiddebeweeghetdit isis merkwaardigmerkwaardig hoehoe diedie feitfeit vanvan iemandse dooddood dikwelsdikwels aanaan mensemense 'nn juisterjuister beeldbeeld skynskyn tete geegee vanvan sysy karakterin 'nn goeiegoeie enen slegteslegte sinas watwat diedie gestorwenegestorwene ooitooit gehadgehad hethet terwylterwyl hyhy geleefgeleef enen inin hulhul middemidde beweegbeweeg hetdit is merkwaardigis merkwaardig hoemerkwaardig hoe diehoe die feitdie feit vanfeit van iemandvan iemand seiemand se doodse dood dikwelsdood dikwels aandikwels aan menseaan mense 'nmense 'n juistern juister beeldjuister beeld skynbeeld skyn teskyn te geete gee vangee van syvan sy karakterin 'n goeien goeie engoeie en slegteen slegte sinas wat diewat die gestorwenedie gestorwene ooitgestorwene ooit gehadooit gehad hetgehad het terwylhet terwyl hyterwyl hy geleefhy geleef engeleef en inen in hulin hul middehul midde beweegmidde beweeg het

Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Geld is 'n goeie dienaar as jy weet hoe om dit te gebruik, maar anders is dit 'n slegte meester. -Publilius Syrus
geld-is-'n-goeie-dienaar-as-jy-weet-hoe-om-dit-te-gebruik-maar-anders-is-dit-'n-slegte-meester
Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te