Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie.


dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie
francois-rené de chatneaubriandditisgoedomjouindiestoftewerpasjy'nfoutbegaanhetmaarditniedaarblyniedit isis goedgoed omom joujou inin diedie stofstof tete werpwerp asas jyjy 'nn foutfout begaanbegaan hetmaar ditdit isis nienie goedgoed omom daardaar tete blybly lêlê niedit is goedis goed omgoed om jouom jou injou in diein die stofdie stof testof te werpte werp aswerp as jyas jy 'njy 'n foutn fout begaanfout begaan hetmaar dit isdit is nieis nie goednie goed omgoed om daarom daar tedaar te blyte bly lêbly lê niedit is goed omis goed om jougoed om jou inom jou in diejou in die stofin die stof tedie stof te werpstof te werp aste werp as jywerp as jy 'nas jy 'n foutjy 'n fout begaann fout begaan hetmaar dit is niedit is nie goedis nie goed omnie goed om daargoed om daar teom daar te blydaar te bly lête bly lê niedit is goed om jouis goed om jou ingoed om jou in dieom jou in die stofjou in die stof tein die stof te werpdie stof te werp asstof te werp as jyte werp as jy 'nwerp as jy 'n foutas jy 'n fout begaanjy 'n fout begaan hetmaar dit is nie goeddit is nie goed omis nie goed om daarnie goed om daar tegoed om daar te blyom daar te bly lêdaar te bly lê nie

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Demokrasie beteken nie ek is so goed soos jy nie, maar jy is so goed soos ek. -Harry Emerson Fosdick
demokrasie-beteken-nie-ek-is-so-goed-soos-jy-nie-maar-jy-is-so-goed-soos-ek
Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie