Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis.


dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe
carl t. rowanditisdikwelsmaklikerombriesendtewordoor'nonregwataandieanderkantvanwêreldgebeurhetasverdrukkingdiskriminasiehalweblokhuisdit isis dikwelsdikwels maklikermakliker omom briesendbriesend tete wordword oorn onregonreg watwat aanaan dieander kantkant vanvan diedie wêreldwêreld gebeurgebeur hethet asas oorverdrukking enen diskriminasiediskriminasie 'nn halwehalwe blokblok vanvan diedie huisdit is dikwelsis dikwels maklikerdikwels makliker ommakliker om briesendom briesend tebriesend te wordte word oorword oor 'noor 'n onregn onreg watonreg wat aanwat aan dieaan die anderdie ander kantander kant vankant van dievan die wêrelddie wêreld gebeurwêreld gebeur hetgebeur het ashet as ooras oor verdrukkingoor verdrukking enverdrukking en diskriminasieen diskriminasie 'ndiskriminasie 'n halwen halwe blokhalwe blok vanblok van dievan die huis

Kla oor die kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het. -C.J. Langenhoven
kla-oor-die-kooi-as-dit-'n-ander-is-wat-dit-vir-jou-opgemaak-het
Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer. -Plato
die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
Daar mag halwe eiers wees wat beter is as leë doppe: maar die halwe eiers wat na my koers toe gekom het, was nog altyd vrot. -C.J. Langenhoven
daar-mag-halwe-eiers-wees-wat-beter-is-as-ë-doppe-maar-die-halwe-eiers-wat-na-my-koers-toe-gekom-het-was-nog-altyd-vrot
Die partystelsel is uitgedien. Die demokratiese stelsel is verby. Meer as die helfte van die volke het dit reeds afgeskaf, en die ander is druk besig om dit te doen. In Suid-Afrika moet dit ook gebeur. -J.B.M. Hertzog
die-partystelsel-is-uitgedien-die-demokratiese-stelsel-is-verby-meer-as-die-helfte-van-die-volke-het-dit-reeds-afgeskaf-die-ander-is-druk-besig-om