Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees.


dit-is-'n-grondwaarheid-dat-ons-vryheid-net-in-die-hande-van-die-volk-self-veilig-kan-wees
thomas jeffersonditis'ngrondwaarheiddatonsvryheidnetindiehandevanvolkselfveiligkanweesdit isis 'nn grondwaarheidgrondwaarheid datdat onsons vryheidvryheid netnet inin diedie handehande vanvan diedie volkvolk selfself veiligveilig kankan weesdit is 'nis 'n grondwaarheidn grondwaarheid datgrondwaarheid dat onsdat ons vryheidons vryheid netvryheid net innet in diein die handedie hande vanhande van dievan die volkdie volk selfvolk self veiligself veilig kanveilig kan weesdit is 'n grondwaarheidis 'n grondwaarheid datn grondwaarheid dat onsgrondwaarheid dat ons vryheiddat ons vryheid netons vryheid net invryheid net in dienet in die handein die hande vandie hande van diehande van die volkvan die volk selfdie volk self veiligvolk self veilig kanself veilig kan weesdit is 'n grondwaarheid datis 'n grondwaarheid dat onsn grondwaarheid dat ons vryheidgrondwaarheid dat ons vryheid netdat ons vryheid net inons vryheid net in dievryheid net in die handenet in die hande vanin die hande van diedie hande van die volkhande van die volk selfvan die volk self veiligdie volk self veilig kanvolk self veilig kan wees

hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen