Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees.


dit-is-'n-grondwaarheid-dat-ons-vryheid-net-in-die-hande-van-die-volk-self-veilig-kan-wees
thomas jeffersonditis'ngrondwaarheiddatonsvryheidnetindiehandevanvolkselfveiligkanweesdit isis 'nn grondwaarheidgrondwaarheid datdat onsons vryheidvryheid netnet inin diedie handehande vanvan diedie volkvolk selfself veiligveilig kankan weesdit is 'nis 'n grondwaarheidn grondwaarheid datgrondwaarheid dat onsdat ons vryheidons vryheid netvryheid net innet in diein die handedie hande vanhande van dievan die volkdie volk selfvolk self veiligself veilig kanveilig kan weesdit is 'n grondwaarheidis 'n grondwaarheid datn grondwaarheid dat onsgrondwaarheid dat ons vryheiddat ons vryheid netons vryheid net invryheid net in dienet in die handein die hande vandie hande van diehande van die volkvan die volk selfdie volk self veiligvolk self veilig kanself veilig kan weesdit is 'n grondwaarheid datis 'n grondwaarheid dat onsn grondwaarheid dat ons vryheidgrondwaarheid dat ons vryheid netdat ons vryheid net inons vryheid net in dievryheid net in die handenet in die hande vanin die hande van diedie hande van die volkhande van die volk selfvan die volk self veiligdie volk self veilig kanvolk self veilig kan wees

Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Afrikaans-wees is meer as kerkbasaars, geloftedagvieringe, sustersverenigings, Broederbond en Rapportryers, Bles Bridges, die dominee en die skoolhoof. Jy kan Boheems in Afrikaans wees, jy kan 'n wêreldburger of 'n kommunis of 'n sosialis of 'n Katoliek of 'n Hare Krishna wees - jy kan wees net wat jy wil en nog Afrikaans wees. En jy kan baie beslis 'n demokraat en Afrikaans wees.hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde.Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou.Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen.