Dit beteken nie altyd veel om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste persoon op 'n begrafnis is die dooi man.


dit-beteken-nie-altyd-veel-om-'n-man-van-belang-te-wees-nie-die-belangrikste-persoon-op-'n-begrafnis-is-die-dooi-man
c.j. langenhovenditbetekenniealtydveelom'nmanvanbelangteweesniediebelangrikstepersoonopbegrafnisisdiedooimandit betekenbeteken nienie altydaltyd veelveel omom 'nn manman vanvan belangbelang tete weeswees niedie belangrikstebelangrikste persoonpersoon opop 'nn begrafnisbegrafnis isis diedie dooidooi mandit beteken niebeteken nie altydnie altyd veelaltyd veel omveel om 'nom 'n mann man vanman van belangvan belang tebelang te weeste wees niedie belangrikste persoonbelangrikste persoon oppersoon op 'nop 'n begrafnisn begrafnis isbegrafnis is dieis die dooidie dooi mandit beteken nie altydbeteken nie altyd veelnie altyd veel omaltyd veel om 'nveel om 'n manom 'n man vann man van belangman van belang tevan belang te weesbelang te wees niedie belangrikste persoon opbelangrikste persoon op 'npersoon op 'n begrafnisop 'n begrafnis isn begrafnis is diebegrafnis is die dooiis die dooi mandit beteken nie altyd veelbeteken nie altyd veel omnie altyd veel om 'naltyd veel om 'n manveel om 'n man vanom 'n man van belangn man van belang teman van belang te weesvan belang te wees niedie belangrikste persoon op 'nbelangrikste persoon op 'n begrafnispersoon op 'n begrafnis isop 'n begrafnis is dien begrafnis is die dooibegrafnis is die dooi man

As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel