Dis onvermydelik dat 'n boekeredakteur die een of ander tyd in die bloublasie van 'n skrywersego sal trap...Maar sonder 'n gespierde ego sou menige skrywer natuurlik lankal teen die grond gewees het in een van Afrikaans se literêre kroeggevegte.


dis-onvermydelik-dat-'n-boekeredakteur-die-een-of-ander-tyd-in-die-bloublasie-van-'n-skrywersego-sal-trapmaar-sonder-'n-gespierde-ego-sou-menige
charles fryerdisonvermydelikdat'nboekeredakteurdieeenofandertydinbloublasievanskrywersegosaltrapmaarsondergespierdeegosoumenigeskrywernatuurliklankalteengrondgeweeshetafrikaansseliterêrekroeggevegtedis onvermydelikonvermydelik datdat 'nn boekeredakteurboekeredakteur diedie eenander tydtyd inin diedie bloublasiebloublasie vanvan 'nn skrywersegoskrywersego salsal trapmaartrapmaar sondersonder 'nn gespierdegespierde egoego sousou menigemenige skrywerskrywer natuurliknatuurlik lankallankal teenteen diedie grondgrond geweesgewees hethet inin eeneen vanvan afrikaansafrikaans sese literêreliterêre kroeggevegtedis onvermydelik datonvermydelik dat 'ndat 'n boekeredakteurn boekeredakteur dieboekeredakteur die eeneen of anderander tyd intyd in diein die bloublasiedie bloublasie vanbloublasie van 'nvan 'n skrywersegon skrywersego salskrywersego sal trapmaarsal trapmaar sondertrapmaar sonder 'nsonder 'n gespierden gespierde egogespierde ego souego sou menigesou menige skrywermenige skrywer natuurlikskrywer natuurlik lankalnatuurlik lankal teenlankal teen dieteen die gronddie grond geweesgrond gewees hetgewees het inhet in eenin een vaneen van afrikaansvan afrikaans seafrikaans se literêrese literêre kroeggevegte

Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het
Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. -Die Bybel
is-twee-mossies-nie-vir-'n-sent-te-koop-nie-en-tog-sal-nie-een-van-hulle-op-die-grond-val-sonder-die-wil-van-julle-vader-nie
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees