Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange?


dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
c.j. langenhovendisnieregvanmybuurmanomtebidvirrensolankasgerwenogopdielandniewaaromdinkhynetaansyeiebelangedis nienie regreg vanvan mymy buurmanbuurman omom tete bidbid virvir reënreën solanksolank asas mymy gerwegerwe nognog opop diedie landlê niewaarom dinkdink hyhy netnet aanaan sysy eieeie belangedis nie regnie reg vanreg van myvan my buurmanmy buurman ombuurman om teom te bidte bid virbid vir reënvir reën solankreën solank assolank as myas my gerwemy gerwe noggerwe nog opnog op dieop die landdie land lêland lê niewaarom dink hydink hy nethy net aannet aan syaan sy eiesy eie belangedis nie reg vannie reg van myreg van my buurmanvan my buurman ommy buurman om tebuurman om te bidom te bid virte bid vir reënbid vir reën solankvir reën solank asreën solank as mysolank as my gerweas my gerwe nogmy gerwe nog opgerwe nog op dienog op die landop die land lêdie land lê niewaarom dink hy netdink hy net aanhy net aan synet aan sy eieaan sy eie belangedis nie reg van mynie reg van my buurmanreg van my buurman omvan my buurman om temy buurman om te bidbuurman om te bid virom te bid vir reënte bid vir reën solankbid vir reën solank asvir reën solank as myreën solank as my gerwesolank as my gerwe nogas my gerwe nog opmy gerwe nog op diegerwe nog op die landnog op die land lêop die land lê niewaarom dink hy net aandink hy net aan syhy net aan sy eienet aan sy eie belange

Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees?Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is.Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie.Afrikaans kan vitaal bly alleen solank hy die draer van ons volle noodlot, van ons wete-na-albei-kante-toe bly; solank hy konkreet en abstrak bly dink; solank as Europa en Afrika in hom lewe; Afrika wel, maar tog ook altyd Europa.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Reg is wat in elke land nuttig is vir almal of vir die grootste moontlike getal.