Dis makliker om die gemeente lief te hê as jou buurman, en die hele menslike geslag as jou vrou se familie.


dis-makliker-om-die-gemeente-lief-te-hê-as-jou-buurman-die-hele-menslike-geslag-as-jou-vrou-se-familie
c.j. langenhovendismaklikeromdiegemeenteliefteasjoubuurmanhelemenslikegeslagvrousefamiliedis maklikermakliker omom diedie gemeentegemeente lieflief tete hêhê asas joujou buurmanen diedie helehele menslikemenslike geslaggeslag asas joujou vrouvrou sese familiedis makliker ommakliker om dieom die gemeentedie gemeente liefgemeente lief telief te hête hê ashê as jouas jou buurmanen die heledie hele menslikehele menslike geslagmenslike geslag asgeslag as jouas jou vroujou vrou sevrou se familiedis makliker om diemakliker om die gemeenteom die gemeente liefdie gemeente lief tegemeente lief te hêlief te hê aste hê as jouhê as jou buurmanen die hele menslikedie hele menslike geslaghele menslike geslag asmenslike geslag as jougeslag as jou vrouas jou vrou sejou vrou se familiedis makliker om die gemeentemakliker om die gemeente liefom die gemeente lief tedie gemeente lief te hêgemeente lief te hê aslief te hê as joute hê as jou buurmanen die hele menslike geslagdie hele menslike geslag ashele menslike geslag as joumenslike geslag as jou vrougeslag as jou vrou seas jou vrou se familie

Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Koop jou wingerdstokkies van jou buurman. Jy het nie die vreemde wingerd se druiwe geproe nie. -C.J. Langenhoven
koop-jou-wingerdstokkies-van-jou-buurman-jy-het-nie-die-vreemde-wingerd-se-druiwe-geproe-nie
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie