Dis jammer al die mense wat weet hoe om die land te regeer, is besig om taxi's te bestuur en hare te sny.


dis-jammer-al-die-mense-wat-weet-hoe-om-die-land-te-regeer-is-besig-om-taxi's-te-bestuur-hare-te-sny
george burnsdisjammeraldiemensewatweethoeomlandteregeerisbesigtaxi'sbestuurharesnydis jammerjammer alal diedie mensemense watwat weetweet hoehoe omom diedie landte regeeris besigbesig omom taxi'staxi's tete bestuurbestuur enen harehare tete snydis jammer aljammer al dieal die mensedie mense watmense wat weetwat weet hoeweet hoe omhoe om dieom die landdie land teland te regeeris besig ombesig om taxi'som taxi's tetaxi's te bestuurte bestuur enbestuur en hareen hare tehare te snydis jammer al diejammer al die menseal die mense watdie mense wat weetmense wat weet hoewat weet hoe omweet hoe om diehoe om die landom die land tedie land te regeeris besig om taxi'sbesig om taxi's teom taxi's te bestuurtaxi's te bestuur ente bestuur en harebestuur en hare teen hare te snydis jammer al die mensejammer al die mense watal die mense wat weetdie mense wat weet hoemense wat weet hoe omwat weet hoe om dieweet hoe om die landhoe om die land teom die land te regeeris besig om taxi's tebesig om taxi's te bestuurom taxi's te bestuur entaxi's te bestuur en harete bestuur en hare tebestuur en hare te sny

Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
In ons tyd kom alles met etes in orde en al etende regeer mense mekaar. -Jean-Francios Delavigne
in-ons-tyd-kom-alles-met-etes-in-orde-al-etende-regeer-mense-mekaar
Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte
Dis waar daar is nie rook sonder vuur nie: maar hoe meer rook hoe minder vuur. -C.J. Langenhoven
dis-waar-daar-is-nie-rook-sonder-vuur-nie-maar-hoe-meer-rook-hoe-minder-vuur