Dis eienaardig...Ek kry nooit die geleentheid om Afrikaans te praat nie omdat Boere na Engels oorskakel vinniger as wat jy Freek Robinson kan sê. Hulle het 'n spesiale infrarooi verklikker wat aan hul breinkabels gekoppel is en wat Engelssprekendes uitsniffel.


dis-eienaardigek-kry-nooit-die-geleentheid-om-afrikaans-te-praat-nie-omdat-boere-na-engels-oorskakel-vinniger-as-wat-jy-freek-robinson-kan-sê
denis beckettdiseienaardigekkrynooitdiegeleentheidomafrikaanstepraatnieomdatboerenaengelsoorskakelvinnigeraswatjyfreekrobinsonkanhullehet'nspesialeinfrarooiverklikkeraanhulbreinkabelsgekoppelisengelssprekendesuitsniffeldis eienaardigekeienaardigek krykry nooitnooit diedie geleentheidgeleentheid omom afrikaansafrikaans tete praatpraat nienie omdatomdat boereboere nana engelsengels oorskakeloorskakel vinnigervinniger asas watwat jyjy freekfreek robinsonrobinson kankan sêhulle hethet 'nn spesialespesiale infrarooiinfrarooi verklikkerverklikker watwat aanaan hulhul breinkabelsbreinkabels gekoppelgekoppel isis enen watwat engelssprekendesengelssprekendes uitsniffeldis eienaardigek kryeienaardigek kry nooitkry nooit dienooit die geleentheiddie geleentheid omgeleentheid om afrikaansom afrikaans teafrikaans te praatte praat niepraat nie omdatnie omdat boereomdat boere naboere na engelsna engels oorskakelengels oorskakel vinnigeroorskakel vinniger asvinniger as watas wat jywat jy freekjy freek robinsonfreek robinson kanrobinson kan sêhulle het 'nhet 'n spesialen spesiale infrarooispesiale infrarooi verklikkerinfrarooi verklikker watverklikker wat aanwat aan hulaan hul breinkabelshul breinkabels gekoppelbreinkabels gekoppel isgekoppel is enis en waten wat engelssprekendeswat engelssprekendes uitsniffel

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan