Diplomate is mense wat die jongste staatsberigte enkele ure voor die ander mense ontvang en enkele dae later begryp.


diplomate-is-mense-wat-die-jongste-staatsberigte-enkele-ure-voor-die-ander-mense-ontvang-enkele-dae-later-begryp
ernst hohenemserdiplomateismensewatdiejongstestaatsberigteenkeleurevooranderontvangdaelaterbegrypdiplomate isis mensemense watwat diedie jongstejongste staatsberigtestaatsberigte enkeleenkele ureure voorander mensemense ontvangontvang enen enkeleenkele daedae laterlater begrypdiplomate is menseis mense watmense wat diewat die jongstedie jongste staatsberigtejongste staatsberigte enkelestaatsberigte enkele ureenkele ure voorure voor dievoor die anderdie ander menseander mense ontvangmense ontvang enontvang en enkeleen enkele daeenkele dae laterdae later begrypdiplomate is mense watis mense wat diemense wat die jongstewat die jongste staatsberigtedie jongste staatsberigte enkelejongste staatsberigte enkele urestaatsberigte enkele ure voorenkele ure voor dieure voor die andervoor die ander mensedie ander mense ontvangander mense ontvang enmense ontvang en enkeleontvang en enkele daeen enkele dae laterenkele dae later begrypdiplomate is mense wat dieis mense wat die jongstemense wat die jongste staatsberigtewat die jongste staatsberigte enkeledie jongste staatsberigte enkele urejongste staatsberigte enkele ure voorstaatsberigte enkele ure voor dieenkele ure voor die anderure voor die ander mensevoor die ander mense ontvangdie ander mense ontvang enander mense ontvang en enkelemense ontvang en enkele daeontvang en enkele dae lateren enkele dae later begryp

'n Enkele dood is is tragedie, 'n miljoen sterftes 'n statistiek. -Joseph Stalin
'n-enkele-dood-is-is-tragedie-'n-miljoen-sterftes-'n-statistiek
Aan enige boek sonder 'n enkele fout is daar te veel tyd en geld bestee. -Sir William Collins
aan-enige-boek-sonder-'n-enkele-fout-is-daar-te-veel-tyd-geld-bestee
Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer. -Plato
die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou. -Charles Dickens
geen-enkele-berou-is-so-smartlik-soos-vergeefse-berou