Diplomasie kan beskryf word as die vervanging van baie brandende vraagstukke deur 'n klomp smeulendes.


diplomasie-kan-beskryf-word-as-die-vervanging-van-baie-brandende-vraagstukke-deur-'n-klomp-smeulendes
ambrose biercediplomasiekanbeskryfwordasdievervangingvanbaiebrandendevraagstukkedeur'nklompsmeulendesdiplomasie kankan beskryfbeskryf wordword asas diedie vervangingvervanging vanvan baiebaie brandendebrandende vraagstukkevraagstukke deurdeur 'nn klompklomp smeulendesdiplomasie kan beskryfkan beskryf wordbeskryf word asword as dieas die vervangingdie vervanging vanvervanging van baievan baie brandendebaie brandende vraagstukkebrandende vraagstukke deurvraagstukke deur 'ndeur 'n klompn klomp smeulendesdiplomasie kan beskryf wordkan beskryf word asbeskryf word as dieword as die vervangingas die vervanging vandie vervanging van baievervanging van baie brandendevan baie brandende vraagstukkebaie brandende vraagstukke deurbrandende vraagstukke deur 'nvraagstukke deur 'n klompdeur 'n klomp smeulendesdiplomasie kan beskryf word askan beskryf word as diebeskryf word as die vervangingword as die vervanging vanas die vervanging van baiedie vervanging van baie brandendevervanging van baie brandende vraagstukkevan baie brandende vraagstukke deurbaie brandende vraagstukke deur 'nbrandende vraagstukke deur 'n klompvraagstukke deur 'n klomp smeulendes

'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende
Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf
Daar is 'n baie eenvoudige maatstaf waarmee die demokratiese instellings van die nasie gemeet kan word. Jy vra net:
daar-is-'n-baie-eenvoudige-maatstaf-waarmee-die-demokratiese-instellings-van-die-nasie-gemeet-kan-word-jy-vra-net-waar-is-jou-opposisie-in-die