Dink eenvoudig, soos my ou meester gewoond was om te sê. Dit beteken om die geheel te reduseer tot die eenvoudigste terme van sy dele, om terug te keer tot die grondbeginsels.


dink-eenvoudig-soos-my-meester-gewoond-was-om-te-sê-dit-beteken-om-die-geheel-te-reduseer-tot-die-eenvoudigste-terme-van-sy-dele-om-terug-te-keer
frank lloyd wrightdinkeenvoudigsoosmymeestergewoondwasomteditbetekendiegeheelreduseertoteenvoudigstetermevansydeleterugkeergrondbeginselsdink eenvoudigsoos mymy ouou meestermeester gewoondgewoond waswas omom tete sêdit betekenbeteken omom diedie geheelgeheel tete reduseerreduseer tottot diedie eenvoudigsteeenvoudigste termeterme vanvan sysy deleom terugterug tete keerkeer tottot diedie grondbeginselssoos my oumy ou meesterou meester gewoondmeester gewoond wasgewoond was omwas om teom te sêdit beteken ombeteken om dieom die geheeldie geheel tegeheel te reduseerte reduseer totreduseer tot dietot die eenvoudigstedie eenvoudigste termeeenvoudigste terme vanterme van syvan sy deleom terug teterug te keerte keer totkeer tot dietot die grondbeginsels

Christene moet nie hul rue geheel en al keer op komedies omdat dit growwe aardighede en ontugtighede bevat nie. Om dieselfde rede sou dit beteken dat 'n mens die Bybel nie mag lees nie. -Martin Luther
christene-moet-nie-hul-rue-geheel-al-keer-op-komedies-omdat-dit-growwe-aardighede-ontugtighede-bevat-nie-om-dieselfde-rede-sou-dit-beteken-dat-'n
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end