Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie.


diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
voltairedierehethierdievoordelebodiemenshullegeenteoloomteonderrigniehulbegrafnissekosniksniemandbeginregsgedingeoortestamenteniediere hethet hierdiehierdie voordelevoordele bobo diedie menshulle hethet geengeen teoloëteoloë omom hullehulle tete onderrigonderrig niehul begrafnissebegrafnisse koskos hullehulle niksniks nieen niemandbegin regsgedingeregsgedinge oorhul testamentetestamente niediere het hierdiehet hierdie voordelehierdie voordele bovoordele bo diebo die menshulle het geenhet geen teoloëgeen teoloë omteoloë om hulleom hulle tehulle te onderrigte onderrig niehul begrafnisse kosbegrafnisse kos hullekos hulle nikshulle niks nieen niemand beginniemand begin regsgedingebegin regsgedinge oorregsgedinge oor huloor hul testamentehul testamente nie

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor