Die werkers het niks om te verloor behalwe hul kettings. Hulle kan 'n wêreld wen. Werkers van die wêreld, verenig!


die-werkers-het-niks-om-te-verloor-behalwe-hul-kettings-hulle-kan-'n-wêreld-wen-werkers-van-die-wêreld-verenig
karl marxdiewerkershetniksomteverloorbehalwehulkettingshullekan'nwêreldwenwerkersvandiewêreldverenigdie werkerswerkers hethet niksniks omom tete verloorbehalwe hulhul kettingshulle kankan 'nn wêreldwêreld wenwerkers vanvan diedie wêrelddie werkers hetwerkers het nikshet niks omniks om teom te verloorte verloor behalweverloor behalwe hulbehalwe hul kettingshulle kan 'nkan 'n wêreldn wêreld wenwerkers van dievan die wêrelddie werkers het nikswerkers het niks omhet niks om teniks om te verloorom te verloor behalwete verloor behalwe hulverloor behalwe hul kettingshulle kan 'n wêreldkan 'n wêreld wenwerkers van die wêrelddie werkers het niks omwerkers het niks om tehet niks om te verloorniks om te verloor behalweom te verloor behalwe hulte verloor behalwe hul kettingshulle kan 'n wêreld wen

'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wêreld op 'n slag genoeg is. -Alistair Cooke
'n-mens-kan-op-min-dinge-staatmaak-in-'n-politieke-demokrasie-behalwe-die-mense-se-geloof-dat-een-redder-van-die-wêreld-op-'n-slag-genoeg-is
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Ek weier om vergaderings te lei waarop snotkop prefekte en werkers met standerd 6 nou skielik 'n sê het. -Unknown
ek-weier-om-vergaderings-te-lei-waarop-snotkop-prefekte-werkers-met-standerd-6-nou-skielik-'n-sê-het
Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Hulle wat hul opvoeding in hul jeug verwaarloos, Verloor die verlede en is dood vir die toekoms. -Euripides
hulle-wat-hul-opvoeding-in-hul-jeug-verwaarloos-verloor-die-verlede-is-dood-vir-die-toekoms