Die ware toets van die beskawing is nie 'n sensus of die grootte van stede nie, maar die soort man wat 'n land lewer.


die-ware-toets-van-die-beskawing-is-nie-'n-sensus-of-die-grootte-van-stede-nie-maar-die-soort-man-wat-'n-land-lewer
ralph waldo emersondiewaretoetsvandiebeskawingisnie'nsensusofgroottestedeniemaarsoortmanwatlandlewerdie wareware toetstoets vanvan diedie beskawingbeskawing isis nienie 'nn sensusdie groottegrootte vanvan stedestede niemaar diedie soortsoort manman watwat 'nn landdie ware toetsware toets vantoets van dievan die beskawingdie beskawing isbeskawing is nieis nie 'nnie 'n sensussensus of diedie grootte vangrootte van stedevan stede niemaar die soortdie soort mansoort man watman wat 'nwat 'n landn land lewerdie ware toets vanware toets van dietoets van die beskawingvan die beskawing isdie beskawing is niebeskawing is nie 'nis nie 'n sensusn sensus of diesensus of die groottedie grootte van stedegrootte van stede niemaar die soort mandie soort man watsoort man wat 'nman wat 'n landwat 'n land lewerdie ware toets van dieware toets van die beskawingtoets van die beskawing isvan die beskawing is niedie beskawing is nie 'nbeskawing is nie 'n sensusnie 'n sensus of dien sensus of die groottesensus of die grootte vandie grootte van stede niemaar die soort man watdie soort man wat 'nsoort man wat 'n landman wat 'n land lewer

Die toets van 'n man is, hoeveel daar nodig is om hom te laat lieg. -C.J. Langenhoven
die-toets-van-'n-man-is-hoeveel-daar-nodig-is-om-hom-te-laat-lieg
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
'n Ambassadeur is 'n eerlike man wat na die buiteland gestuur word om te lieg ter wille van sy land. -Henry Wotton
'n-ambassadeur-is-'n-eerlike-man-wat-na-die-buiteland-gestuur-word-om-te-lieg-ter-wille-van-sy-land
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Die man wat die kosbaarste ware het, loop die minste daarmee te koop. Op hierdie reël is die tong geen uitsondering nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-die-kosbaarste-ware-het-loop-die-minste-daarmee-te-koop-op-hierdie-reël-is-die-tong-geen-uitsondering-nie