Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God.


die-walliesers-die-afrikaners-het-baie-gemeen-albei-leef-te-na-aan-die-engelse-te-ver-van-god
paul moorcraftdiewalliesersdieafrikanershetbaiegemeenalbeileeftenaaanengelsevervangoddie wallieserswalliesers enen diedie afrikanersafrikaners hethet baiebaie gemeengemeenalbeialbei leefleef tete nana aanaan diedie engelseengelse enen tete verver vanvan goddie walliesers enwalliesers en dieen die afrikanersdie afrikaners hetafrikaners het baiehet baie gemeenbaie gemeenalbei leefalbei leef teleef te nate na aanna aan dieaan die engelsedie engelse enengelse en teen te verte ver vanver van goddie walliesers en diewalliesers en die afrikanersen die afrikaners hetdie afrikaners het baieafrikaners het baie gemeenhet baie gemeenalbei leef tealbei leef te naleef te na aante na aan diena aan die engelseaan die engelse endie engelse en teengelse en te veren te ver vante ver van goddie walliesers en die afrikanerswalliesers en die afrikaners heten die afrikaners het baiedie afrikaners het baie gemeenafrikaners het baie gemeenalbei leef te naalbei leef te na aanleef te na aan diete na aan die engelsena aan die engelse enaan die engelse en tedie engelse en te verengelse en te ver vanen te ver van god

...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie... -Homerus
dat-hy-wat-teen-die-onsterflikes-veg-nie-baie-lank-leef-nie
Maar tussen hakies wil ek net dit opmerk: baie van ons voorouers het stoomharte by die ossewaens gehad; baie van ons het remskoenharte by die stoomwaens. -C.J. Langenhoven
maar-tussen-hakies-wil-ek-net-dit-opmerk-baie-van-ons-voorouers-het-stoomharte-by-die-ossewaens-gehad-baie-van-ons-het-remskoenharte-by-die
kleef aan jou beddie hemel is holen koud en ver versetjou teen die dood wurmpropvol -T.T. Cloete
kleef-aan-jou-beddie-hemel-is-holen-koud-ver-versetjou-teen-die-dood-wurmpropvol